KVKK Bilgilendirme

DALNET KVKK Bilgilendirme

***   6698 Sayılı Kanunun Kapsamı ve Amacı Nedir?

DAL BİLGİ TEKNOLOJİLERI VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“DALNET” olarak anılacaktır), “İçerenköy Mh. Bahçelerarası Sk. Mete Plaza Kat: 12 Ataşehir/ İSTANBUL“ olarak, siz değerli kullanıcılarımızın (“müşteri” olarak anılacaktır) paylaştığı kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna önem veriyoruz. Özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında şirketimiz bünyesinde işlenmektedir.

İşleme: KVKK’nın 3. maddesi uyarınca kişisel verilerin depolanması, kaydedilmesi, saklanması, aktarılması, açıklanması elde edilebilir bir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("6698 sayılı Kanun") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin dikkatine sunarız.

***  Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir? Yasal hakkınız var mıdır?

Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.


- Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
- Ticari ilişkilerin yürütülmesi,
- Sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası,
- Müşteri ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,
- İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, (Silme- Bilgi edinme, Faturalandırma vb)
- Hizmet kaynaklı iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
- Bülten, Kampanya ve davetiye gönderimi
- Pazar araştırması ve profil analiz çalışmalarının yürütülmesi
- Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
- Veri sahipleri ile iletişim kurulabilmesi,
- Ürün satışı, iptali, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması,
- İş başvurularının değerlendirilmesi
- Hizmet kalitesinin arttırılması,
- Sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
- KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.


*** Kişisel Verileriniz 3. Kişilere / Kurumlara Aktarılıyor mu?

DALNET Sunucularında bulunan kişisel verileriniz hiçbir koşulda, hiçbir tüzel veya gerçek kişiler ile paylaşılmamaktadır. 

Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle EGM ve savcılık makamları, mahkemeler ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

 

*** DALNET kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?


DALNET veri sorumlusu olması nedeniyle, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.


*** Kvkk Kapsamında Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

KVKK uyarınca DALNET’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

Kişisel veri sahipleri olarak KVK’nun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK ’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

*** DALNET'e KVKK hakkında soru sormak ister misiniz?

Kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi almak 
ve bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi sormak için kvkk@dal.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz.